O nama

UN-HABITAT na Kosovu

Pregled

U toku više godina svog prisustva na Kosovu i u širem regionu, tacnije od završetka rata na Kosovu 1999. godine, UN-HABITAT je promovisao dobro upravljanje, sigurnost imovinskih prava, održivi razvoj ljudskih naselja i inksluzivno prostorno planiranje. Na pocetku svog angažovanja UN-HABITAT je bio fokusiran na uspostavljanje institucija koje se bave imovinskim pitanjima, kao što su Direkcija za stambena i imovinska pitanja, Kosovska katastarska agencija, Zavod za prostorno planiranje u okviru Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje i izgradnju kapaciteta za efikasno funkcionisanje lokalnih uprava kroz program LoGo (program lokalne uprave) i program podrške opštinama.

Kroz Program urbanistickog planiranja i upravljanja (PUPU, 2001-2003), Program planiranja upravljanja i razvoja (PPUR, 2003-2006) i Program podrške prostornom planiranju opština (MuSPP, 2005-2007) razvijen je, ucvršcen i institucionalizovan novi sistem planiranja. Ove programe onako kako su navedeni finansiraju vlada Holandije (PUPU, PPUR) i vlada Švedske preko programa Sida.

Izgradnja održivih kapaciteta za inkluzivno planiranje je preduslov za pridruživanje Evropskoj uniji. UN-HABITAT je proteklih godina bio angažovan u raznim zemljama u regionu jugoistocne Evrope na pitanjima savetovanja u vezi urbanisticke politike i tehnicke saradnje. Da bi se zemljama jugoistocne Evrope pomoglo u daljim reformama u oblastima stambenog i urbanistickog razvoja i da bi im se pomoglo u procesu evropskih integracija, UN-HABITAT u saradnji sa Paktom stabilnosti i u bliskim konsultacijama sa vladama na zapadnom Balkanu razvija program izgradnje regionalnih kapaciteta za stambeni i urbanisticki razvoj u jugoistocnoj Evropi.

Kontekst

Novi sistem planiranja - rezultati

Nova filozofija u planiranju i novo zakonodavstvo Planiranje za održivu buducnost Kosova zahteva novi sistem planiranja i zakonodavstvo, institucije i praksu. Uspostavljanje ovog novog sistema planiranja zahteva rad na više nivoa i ukljucivanje razlicitih aspekata planiranja u jedan okvir. Kao odgovor na ovo, UN-HABITAT je obezbedio tehnicku pomoc za izradu novog pravnog okvira za planiranje; pomaže u postkonfliktnoj tranziciji iz ranijeg centralizovanog sistema planiranja koji se kretao od vrha ka dnu, u inkluzivni, ucesnicki i multidisciplinarni pristup planiranju. Ovaj pristup planiranju uzima u obzir specificne potrebe razlicitih socijalnih grupa i fokusiran je na ucešce, transparentnost i odgovornost. Rad u isto vreme sa centralnim i lokalnim nivoom, sa univerzitetom i organizacijama gradjanskog društva, na izradi adekvatnog zakonodavstva, bio je jedinstven i sveobuhvatan pristup koji je omogucio ucvršcivanje procesa u ovim institucijama.

Jacanje opštinskih kapaciteta za planiranje za izradu i regulisanje gradova na inkluzivan i transparentan nacin Zagušeni gradovi, nelegalna izgradnja i gubitak kvaliteta životne sredine, rast urbanih oblasti prouzrokovan migracijama stanovništva su karakteristicni za vecinu urbanih oblasti na Kosovu. S druge strane, gradovi nisu bili spremni za takav priliv stanovništva, a opštine nisu bile u potpunosti pripremljene da se nose sa novim zadacima. Postojala je potreba da se zauzme novi pristup planiranju koji se razlikuje od ranijeg centralizovanog pristupa. Za upravljanje novim sistemom planiranja i njegovo sprovodjenje u praksu potrebni su ljudski resursi i jacanje kapaciteta.

Sa ovim na umu UN-HABITAT je sproveo intenzivnu obuku u vezi izgradnje kapaciteta svih lokalnih planera koji rade u urbanistickim odeljenjima i sektorima za planiranje u svih 30 opština na Kosovu. Planeri su obuceni da primenjuju novi inkluzivni, strateški akciono orijentisani pristup planiranju opštinskog i urbanog razvoja u skladu sa novim zakonom o prostornom planiranju i u skladu sa medjunarodnim principima dobrog urbanog upravljanja. Raniji centralizovani proces planiranja se sada modifikuje da bi se ukljucile medjunarodne prakse i evropski standardi.

Sadašnji program podrške prostornom planiranju opština (PPPO) i dalje nastavlja da jaca kapacitete kroz svakodnevnu pomoc u toku rada koja je fokusirana na prostorno planiranje u opštinama u šest sekundarnih gradova na Kosovu. Tim kojeg cine medjunarodni savetnik za urbanizam i kosovski planer u svakom od ovih šest izabranih opština uz podršku mobilnog tima medjunarodnih i lokalnih eksperata realizuje program, u kombinaciji sa programima tehnicke obuke i olakšavanja ucešca javnosti i podržavanjem pilot projekata. Ucenje uz rad je primarni alat za izgradnju kapaciteta kada se radi o aktivnostima obuke i odvijanju procesa uz sveobuhvatno ucestvovanje.

Od završetka sukoba 1999. godine Kosovo se suocava sa gradjevinskim bumom bez presedana i rastom urbanih oblasti. Gradovi u njihovim ranijim granicama nisu u stanju da obezbede prostor za nove investicije, što je dovelo do neplanskih i nekontrolisanih urbanih dešavanja. Neformalna naselja postaju uobicajena slika gradskih predgradja, nelegalna izgradnja buja u gradskim centrima, pristup uslugama postaje komplikovaniji, a kvalitet života opada. Kosovo gradi novu demokratiju sa modernim institucijama. U oblasti prostornog razvoja ono se progresivno krece ka evropskim standardima i medjunarodnim principima za održivu urbanizaciju i dobro urbano upravljanje. Rešavanje imovinskih pitanja i ukljucivanje neformalnih naselja u lokalne planove razvoja su neki od standarda koje Kosovo treba da ispuni pre utvrdjivanja njegovog konacnog statusa.

Angažovanje gradjanskog društva u procesu planiranja

Razumevanje strateškog planiranja, mogucnost da se pružaju saveti u vezi prioriteta gradjana, ucenje o budžetiranju i kako gradjani mogu da budu ukljuceni u to, predstavljaju osnov za inkluzivno planiranje uz sveobuhvatno ucestvovanje. Ukljucivanje svih relevantnih aktera u proces planiranja nije samo element dobrog upravljanja, vec i sredstvo za obezbedjivanje finansiranja projekata i vecih investicija. Stoga, UN-HABITAT radi zajedno sa organizacijama gradjanskog društva, kreatorima odluka i opštinskim planerima na izgradnji zajednickog razumevanja procesa planiranja i pripremi organizacija gradjanskog društva sa fokusom na NVO koje predstavljaju mlade, etnicke manjine i žene, za ucestvovanje u dijalogu i javnim debatama i angažovanje u svojstvu partnera u strateškim projektima.

Novi sistem planiranja zahteva novu generaciju planera Edukacija i razvoj ljudskog kapitala su od kljucne važnosti za kontinuiranu izgradnju demokratskih institucija i praksi na Kosovu. Kroz saradnju sa evropskim univerzitetima UN-HABITAT je pomogao Univerzitetu u Prištini da napravi nastavni plan za master program iz urbanog planiranja i menadžmenta, prvi takav program koji je ikada napravljen na Fakultetu za gradjevinarstvo i arhitekturu. Nastavni plan koji je uradjen uz pomoc dva danska univerziteta koristi  pristup ucenja na problemima. Iako ga je usvojio Senat univerziteta, primena master programa nije zapocela zbog nedostatka sredstava.

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > O nama > UN-HABITAT na Kosovu