Programi

MuSPP2 - Program Podrške Prostornom Planiranju Opština, druga faza (2008 – 2011)

MuSPP2 - Program Podrške Prostornom Planiranju Opština, druga faza

Financiran od strane: Vlada Svetske preko Svetske Medunarodne Agencije za Razvoj i Saradnju, Sida
Sprovodenje: UN-HABITAT na Kosovu, kao implementirajuca agencija, uz podrsku Ministarstva za zivotnu sredinu i prostorno planiranje. Direktna saradnja sa partnerskim opstinama sa kojima su vec potpisani memorandumi o razumevanju obuhvata sledece opstine: Mitrovica, Pec, Prizren, Gnjilane, Urosevac, Junik, Deneral Jankovic, kao kljucne partnere. Pregovori o ogranicenoj tehnickoj pomoci sa opstinama Stimlje, Mamusa i Kacanik su u toku. Obavljene su konsultacije sa Ministarstvom za lokalnu upravu i Udruzenjem kosovskih opstina.

Trajanje: 3 godine, zavrsetak 30. april 2011. godine.

 
Glavni principi
MUSPP2 je druga i naprednija faza prethodnog programa. Njegov koncept je razvijen u saradnji sa partnerskim opstinama da bi se obezbedila konsolidacija planskih aktivnosti koje su sprovedene u okviru MUSPP1. Dizajn programa je uraden u konsultacijama sa Ministarstvom za zivotnu sredinu i prostorno planiranje, Udruzenjem kosovskih opstina i Sidom.
Program se bavi potrebom za jacanje kapaciteta lokalnih vlasti i njihovih profesionalnih sluzbenika za sprovodenje opstinskih i urbanistickih planova razvoja koji su uradeni u okviru MUSPP1. On se takode odnosi na postojecu strucnost i iskustvo lokalnih i centralnih organa odgovornih za aktivnosti planiranja (npr. opstinska odeljenja za urbanizam, Odeljenje za prostorno planiranje i Zavod za prostorno planiranje pri Ministarstvu). Saradnja na centralnom nivou bice fokusirana na posvecivanje paznje pitanjima koja nisu u nadleznosti opstina i gde je podrska centralnih vlasti od sustinske vaznosti. MUSPP2 ce teziti direktnijem ukljucivanju organizacija gradanskog drustva u sprovodenje programa kroz sistem sporazuma o saradnji. Na osnovu lekcija koje su naucene iz ranijeg iskustva, pruzanje tehnickih saveta i podrske bice ovoga puta uradeno koriscenjem pristupa koji je zasnovan na projektima sa snaznom orijentacijom na rezultate.

Metodologija i oblasti u kojima se pruza pomoc
Tehnicku pomoc i podrsku partnerskim opstinama pruzace timovi MUSPP2 za podrsku opstinama sastavljeni od medunarodnih i kosovskih savetnika za planiranje. Lokacija ovih timova na terenu bice tesno povezana sa predlozenim oblastima i centrima saradnje koji su dogovoreni sa partnerima. Ove oblasti i centri su povezani sa sirim konceptom kosovskih regiona koji je utvrden u Prostornom planu Kosova. Timovi MUSPP2 za podrsku opstinama ce takode pruzati ogranicenu, ciljanu pomoc nekim manjim opstinama koje su obuhvacene programom. Funkcije planiranja bice podrzane od strane centralne jedinice iz kancelarije u Pristini u vezi aktivnosti koje se odnose na upravljanje, aspekte ucestvovanja javnosti i pitanja polova, pravne pomoci i informisanja i komunikacija. Program ce takode koristiti usluge tima dugorocno i kratkorocno angazovanih konsultanata, medunarodnih i lokalnih, koji ce se baviti konkretnim tematskim pitanjima.
Intenzivna obuka u toku posla i ucenje kroz rad ostaju dva glavna metoda za izgradnju kapaciteta u partnerskim opstinama u cilju pruzanja pomoci za konsolidaciju ciklicnog pristupa planiranju, pomaganju novoosnovanim sluzbama za urbanisticko planiranje i upravljanje i povecanje reagovanja i kvaliteta lokalnih institucija. Pomoc u toku posla ce se takode pruzati i u pogledu identifikacije strateskih kapitalnih projekata koji su rezultat procesa planiranja i njihove realizacije i upravljanja, ukljucujuci aktuelne kapitalne investicije. Tehnicka pomoc ce biti dizajnirana tako da pripremi i razvije razlicite planske instrumente i akcione planove za prioritete koji proizadu iz procesa planiranja opstinskog/urbanistickog razvoja i za njihovo kasnije sprovodenje u praksi. Tu spadaju (medu)sektorski planovi i politike kao sto su odrzivi gradski transport, akcioni planovi za zivotnu sredinu, kao i planovi za sprovodenje, kao sto su urbanisticki regulatorni planovi, razvojni projekti i finansijski planovi. Neformalna naselja ce i dalje biti tema u vezi koje ce timovi MUSPP2 saradivati sa institucijama na centralnom nivou, lokalnim partnerima i medunarodnim organizacijama.
Razmena prakticnih iskustava i umrezavanje sa evropskim institucijama za planiranje i ukljucivanje u siri regionalni i evropski kontekst bice dodatni nacini za jacanje kapaciteta kosovskih planera. Bice razvijen okvir saradnje sa Ministarstvom zivotne sredine i prostorno planiranje/Zavod za prostorno planiranje i Odeljenje za prostorno planiranje i sa Udruzenjem kosovskih opstina u cilju podrske ovim institucijama i koriscenja njihovih kapaciteta i vestina za promociju modernih metoda planiranja. Program ce na najbolji nacin iskoristiti lekcije naucene u toku 8 godina rada UN-HABITAT-a na Kosovu i u regionu.

Ciljevi
Program je dizajniran sa fokusom na sledece ciljeve:
Konsolidacija opstinskog/urbanistickog strateskog, inkluzivnog, akciono orijentisanog procesa prostornog  planiranja koji odgovara na potrebe muskaraca i zena, konsolidovan i sirok opseg planskih instrumenata koji se koriste kroz ojacane kapacitete, pristup ciklicnog planiranja i efikasne institucionalne strukture.
Podrska razvoju strateskiih projekata kapitalnih radova koji proizilaze iz procesa planiranja i koji ce biti realizovani na nacin koji ukljucuje ravnopravno ukljucivanje polova.
Jacanje kapaciteta, saradnja, vlasnistvo i odgovornost institucija na centralnom nivou u cilju pruzanja i obezbedivanja odrzive podrske opstinama u oblasti planiranja.
Pomoc akcijama i projektima na planu politike ciji je cilj poboljsanje uslova zivota i sigurnosti stanovanja ugrozenih grupa koje zive u neformalnim naseljima kroz konsolidovane aktivnosti centralnih i lokalnih struktura, kao i struktura zajednica.
Izgradnja kapaciteta drugih (manjih) opstina za regionalno/opstinsko/urbanisticko planiranje i saradnju kroz kolegijalnu podrsku, koristeci naucene lekcije i najbolje prakse.

Vrednosti i norme
U toku svog mandata, MUSPP ce slediti norme i principe agende UN-HABITAT-a, Agende 21, Politike rodova UN-HABITAT-a i njene dve globalne kampanje, o Sigurnosti stanovanja i Dobrom urbanistickom upravljanju. On ce takode biti povezan sa Milenijumskim ciljevima razvoja, posebno MCR 7, cilj 11, pod cijim okriljem UN-HABITAT radi na poboljsanju uslova zivota najugrozenijih grupa. Program se takode odvija u okviru Urbanistickih i polnih politika Side. Integrisano stratesko planiranje bice iskorisceno kao alat za promociju dobrog upravljanja medu ekspertima za planiranje.

 

Adresa: 

Ministries Building "Rilindja", 10th Floor

10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +381 38 200 32611

Fax : +381 38 224 122

E-mail: office@unhabitat-kosovo.org  or  info@unhabitat-kosovo.org

Website:

www.unhabitat-kosovo.org; www.unhabitat.org 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > MuSPP2 - Program Podrške...