Publikacije

PROGRAM PODRŠKE PROSTORNOM PLANIRANJU OPŠTINA NA KOSOVO

Abstrakt:

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

INTEGRISANJE RODNIH PITANJA U PROSTORNO PLANIRANJE: PRISTUP KORAK PO KORAK ZA OPŠTINE

Abstrakt: Smernice promovišu pristup ravnopravnosti rodova u prostornom planiranju u vidu pristupa korak po korak koji treba da koriste opštine. Na fleksibilan i neobavezujući način smernice opisuju i ilustruju različite načine i faze za ukljuèivanje rodnih pitanja u procese planiranja u pogledu politike injihovog sprovoðenja. Smernice takoðe daju primere sa konkretnim studijama sluèaja iz kosovskih opština i opisuju neke nauèene lekcije na osnovu kojih je utvrðen niz preporuka za rodna pitanja. Smernice praktièno pokazuju zašto i kako treba uključiti žene i devojke, kao i muškarce i dečake u cilju povećanja uključenosti, lokalne demokratije i transparentnosti, kao ključnih stvari za kreiranje politike i projekata koji uvažavaju ovu problematiku.

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

PRETVARANJE PROSTORA U MESTA

Abstrakt: Ovu publikaciju je izradio Program podrške prostornom planiranju opština (PPPO), koji realizuje UN-Habitat na Kosovu, a finansira švedska vlada preko Sida-e. Njena namera je podizanje svesti gradonaèelnika, planera, urbanista, projektanata i svih onih koji se bave razvojem gradova, kvalitetom i važnošæu javnih prostora koje oni stvaraju. Publikacija posebno želi da osvetli koncept oblikovanja mesta kao naèina za poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive u kosovskim gradovima i da obezbedi da te koristi budu ravnomerno raspodeljene i na naèin koji ukljuèuje polna pitanja.

Godina publikacije: April 2013

Otvori PDF

VIZIONIRANJE KAO ALAT PARTICIPATIVNOG PLANIRANJA

Abstrakt: Vizioniranje je mocan alat u planiranju koji okuplja razlicite stejkholdere za projektovanje buduceg razvoja . Kada se koristi u post-konfliktnim društvima ono raspolaže potencijalom za premošcavanje etnickih i socijalnih konflikata. Osetljivost na specificne potrebe muškaraca i žena, devojcica i decaka, sposobnih i onesposobljenih postavljenih naspram pozadine pomirenja, dodaje vrednost viziji grada, varoši ili naselju. Ova publikacija ima nameru da inspiriše i ohrabri lokalne planere, politicare, civilno društvo I mas-medije da se angažuju na planiranju dizajniranju buducnosti ljudskih naselja na saradnicki nacin uz korišcenje vizioniranja.

Godina publikacije: April 2013

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Alati i smernice