Vesti i dogadjaji

PAŽLJIVO RAZMIŠLJANJE I ZAJEDNIČKO PROGRAMIRANJE SA SEVERNIM OPŠTINAMA, LEPOSAVIĆ, SEVERNA MITROVICA, ZUBIN POTOK I ZVEČAN

Tokom treće nedelje novembra 2017. godine, u okviru Programa sveobuhvatnog razvoja i uz podršku UN-Habitat-a i organizacije  , održana jeprogramska radionica uz učešće više od trideset i pet predstavnika iz partnerskih opština Leposavić, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Zvečan, kao i predstavnika Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) i Ministarstva za lokalnu samoupravu.

Cilj radionice je bio da se u obzir uzme jednogodišnja početna faza Programa,diskusija i postizanje dogovora o konkretnim budučim koracima na opštinskom nivou, u skladu sa prioritetima proizišlim iz sveobuhvatne osnovne procene,sprovedene na početku Programa i trenutnim stanjem upravljanja u odgovaraju?im opštinama, sa fokusom na pokretanjeprocesa strateškog planiranja.

Radionicu je  otvoriogdin. Ivan Todosijević, ministar za lokalnu samoupravu, gdin. Besim Demi, zamenik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje, i gđa GwendolineMennetrier, glavna tehnička savetnica UN-Habitat-a na Kosovu.

Nakon toga usledile su okvirne prezentacije o nalazima i preporukama proizišlim iz osnovne procene na nivou opštine, civilnog društva, javne percepcije i na rodnom nivou. Prezentacijesu na posvećen način dokumentovale dosadašnja glavna dostignuća i naredne korake, konkretno za prostornu i sektorsku procenu, koja je dostupna za četiri severne opštine i,instrumenti za planiranje na nivou zajednice, koji su po prvu put uvedeni u Malom Zvečanu, kao podrška izradi Opštinskog razvojnog plana (ORP) i jačanju međusobnog i konstruktivnog dijaloga sa zajednicama o poboljšanju uslova života.

Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje je, u cilju dopune okvirne slike, predstavilo Paket reforme prostornog planiranja i izgradnje i Aplikacijuza prostorno planiranje na Kosovu (SPAK) kao sveobuhvatni instrument koji obuhvata opštinske podatke i kreiranje karti za podršku planiranju na lokalnom nivou.

Na osnovu gore navedenog i na osnovu inspirativnog primera opštine Peć, kada je reč o procesu izrade ORP-a, povezaniminstrumentima, rasporedom i participativnim mehanizmima, grupne vežbe su otpočelefokusom na izraduplanova radai identifikaciju zainteresovanih strana za određeno urbanističko pitanje, a u vezi sa procesom izrade ORP-a. Svaka grupa sastojala se od predstavnika jedne opštine i jednog predstavnikaMŽSPP-a i UN-Habitat-a.

Sve grupe su imale priliku da izveste o svom izabranom pristupu na vežbi i svom predlogu za okvirni plan rada, kao preliminarni korak za izradu sveobuhvatnih planova rada za izradu odgovarajućih ORP-ova. Povratne informacije i razmene mišljenja na sesijama potvrdile su važnu ulogu koju građani trebaju da imaju u razvoju opština, a ministri su naglasili svoju spremnost da pruže podršku lokalnim samoupravama u tom nastojanju.

Ova radionica je pružila odličnu priliku za jačanje profesionalnog dijaloga i razmenu ideja između lokalnih i centralnih vlasti, kao i civilnog društva. Tokom tri dana događaja, učesnici su pokazali veliku angažovanost u daljem sprovođenju programskih aktivnosti u skladu sa integrisanim pristupom i predstavljenim narednim koracima koji su u velikoj meri bili otvoreni u cilju produbljivanjakolaborativnih pristupa,započetih u ranoj fazi, između različitih nivoa upravljanja u okviru Programa.

 

Programske radionice za sedam severnih opština su deo Programa sveobuhvatnog razvoja, inicijative kojuzajednički sprovodeUN-Habitat, PAX iCBM. Program finansiraŠvedska agencije za razvoj i saradnju, Sida, dok se u okviru Programa nastoji da se podstakne dobro upravljanje na severu Kosova.


 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji