Publikacije

PRETVARANJE PROSTORA U MESTA

Abstrakt: Ovu publikaciju je izradio Program podrške prostornom planiranju opština (PPPO), koji realizuje UN-Habitat na Kosovu, a finansira švedska vlada preko Sida-e. Njena namera je podizanje svesti gradonaèelnika, planera, urbanista, projektanata i svih onih koji se bave razvojem gradova, kvalitetom i važnošæu javnih prostora koje oni stvaraju. Publikacija posebno želi da osvetli koncept oblikovanja mesta kao naèina za poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive u kosovskim gradovima i da obezbedi da te koristi budu ravnomerno raspodeljene i na naèin koji ukljuèuje polna pitanja.

Godina publikacije: April 2013

Otvori PDF

VIZIONIRANJE KAO ALAT PARTICIPATIVNOG PLANIRANJA

Abstrakt: Vizioniranje je mocan alat u planiranju koji okuplja razlicite stejkholdere za projektovanje buduceg razvoja . Kada se koristi u post-konfliktnim društvima ono raspolaže potencijalom za premošcavanje etnickih i socijalnih konflikata. Osetljivost na specificne potrebe muškaraca i žena, devojcica i decaka, sposobnih i onesposobljenih postavljenih naspram pozadine pomirenja, dodaje vrednost viziji grada, varoši ili naselju. Ova publikacija ima nameru da inspiriše i ohrabri lokalne planere, politicare, civilno društvo I mas-medije da se angažuju na planiranju dizajniranju buducnosti ljudskih naselja na saradnicki nacin uz korišcenje vizioniranja.

Godina publikacije: April 2013

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Alati i smernice